Neváhejte nám zavolat a zeptat se. 606 909 540 - Jsme tu pro vás :-)

Obchodní podmínky

Společnosti ERI Medical s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu na webové adrese www.zapper-centrum.cz.

 1. Základní ustanovení

Společnost ERI Medical s.r.o. Se sídlem Na Petřinách 1945/55, Praha 6 – Břevnov, 162 00, IČ: 05487731, DIČ: CZ05487731, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městkého soudu v Praze, Spisová značka C 264391 (dále jen „prodávající“), je provozovatelem internetového obchodu (dále jen „internetový obchod“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové adrese zapper-centrum.cz (dále jen „webová stránka“) a to prostřednictvím webového rozhraní.

Kontakní údaje prodávajícího:

ERI Medical s.r.o.,

sídlo společnosti: Na Petřinách 1945/55, Praha 6

adresa pobočky Praha: Na Petřinách 1945/55 (3. patro - č.dv.8), Praha 6, 162 00

adresa pro doručování: Na Petřinách 1945/55 (3. patro - č.dv.8), Praha 6, 162 00

adresa elektronické pošty: info@zapper-centrum.cz

telefonní kontakt: + 420 608 512 848, +420 606 909 540

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2401099725/2010

IBAN: CZ62 2010 0000 0024 0109 9725

SWIFT: FIOBCZPPXXX

(dále jen „účet prodávajícího)

 1. Předmět a povaha obchodních podmínek

 

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydány v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a tvoří nedílnou součást všech kupních smluv (smluv o dodávce zboží) uzavíraných mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „kupní smlouva“).

Obchodní podmínky blíže vymezují a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu, a v souvislosti s užíváním webové stránky kupujícím. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy kupující jedná při uzavírání kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.

Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce a pouze české znění je závazné; překlady do jiných jazyků mají pouze informativní povahu.

Kupující uděluje výslovný souhlas se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo akcemi prodávajícího, a se zasíláním jakýchkoliv obchodních sdělení prodávajícího především ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím jeho poštovní adresy, adresy elektronické pošty, telefonního čísla, prostřednictvím automatických volacích zařízení, faxem či jiným obdobným způsobem včetně telemarketingu. Kupující může tento souhlas kdykoli písemně odvolat.

 1. Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní na webové stránce, z něhož může objednávat zboží (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní obchodu umožňuje provádění objednávek zboží též bez registrace kupujícího na webové stránce, a to přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a/nebo při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně, úplně a pravdivě všechny požadované údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje o kupujícím uvedené v uživatelském účtu a/nebo při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do uživatelského účtu a zároveň bere na vědomí, že prodávající nenese žádnou odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího, zejména za jakoukoliv případnou škodu nebo újmu, která tím kupujícímu může vzniknout.

Kupující nesmí umožnit využívání svého individualizovaného uživatelského účtu třetím osobám.

Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí, že prodávající je oprávněn kdykoli zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá po dobu jednoho (1) roku, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejména pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu ERI Medical s.r.o., doručovací adresa Na Petřinách 1945/55, Praha 6 162 00. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická - e-mailem na info@zapper-centrum.cz. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům.

Prodávající zajišťuje plnou ochranu dat kupujícího. Osobní data kupujícího jsou důvěrná a jsou zpracovávána pouze pro účely vyřízení objednávky a pro zasílání informací a obchodních sdělení.

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se shromažďováním, uchováváním a zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, akademický titul, adresa bydliště, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a informace o provedených nákupech kupujícího (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to v rozsahu nezbytném pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy (např. distribuce zboží, platební transakce, vyúčtování apod.), pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené v eshopu) uvádět správně, úplně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Kupující uděluje výslovný souhlas k tomu, že zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele, a to v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu zpracování osobních údajů. Kromě osob zajišťujících distribuci a dopravu zboží, platební transakce, zastupujících prodávajícího nebo jinak chránících jeho zájmy v souvislosti s prodejem zboží, s výjimkou případů stanovených platnými právními předpisy, nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám, přičemž kupující výslovně souhlasí s předáním osobních údajů ke zpracování osobám zajišťujícím plnění závazků z kupní smlouvy prodávajícím.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení; a
- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 1. Uzavření Kupní smlouvy

Webové rozhraní obchodu obsahuje přehled zboží navrhovaného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení ceny jednotlivého zboží a daně z přidané hodnoty a všech dalších souvisejících daní a poplatků.

Přehled zboží navrhovaného prodávajícím k prodeji nepředstavuje nabídku prodávajícího ve smyslu § 1732 OZ, a prodávající není povinen kupní smlouvu ohledně tohoto zboží uzavřít. Tímto není dotčena možnost prodávajícího uzavřít s kupujícím kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

Zboží, včetně jeho ceny, je dostupné pouze po dobu, po kterou jsou zobrazeny na webovém rozhraní obchodu.

V případě, že objednané zboží již není dostupné nebo se nedodává nebo nevyrábí, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem sjednání dalšího postupu (např. nahrazení objednaného zboží jiným, zrušení objednávky apod.); prodávající může také přistoupit k odmítnutí a zrušení objednávky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
 • požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží
 • nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“)

Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a potvrdit údaje, které kupující do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Před odesláním objednávky potvrdí kupující seznámení se a úplný souhlas s obchodními podmínkami zaškrtnutím volby „Prosím přečtěte si a přijmětě obchodní podmínky“. Znění platných obchodních podmínek je kupujícímu přímo dostupné prostřednictvím odkazu u volby „ Prosím přečtěte si a přijmětě obchodní podmínky“, nebo též na webové stránce. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Koupit teď“. Kupující je systémem odeslán na „Hlášení o dokončení nákupu“, kde znovu po kontrole dokončí objednávku kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“.

Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky vhodným způsobem (například písemně či telefonicky). Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem potvrdit, nepovažuje se objednávka za nabídku k uzavření kupní smlouvy a nepřihlíží se k ní.

Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí, že zobrazení zboží na webovém rozhraní obchodu je pouze ilustrační.

Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem doručení přijetí objednávky (akceptace) kupujícího ze strany prodávajícího. Prodávající zašle potvrzení kupujícímu na jeho adresu elektronické pošty společně s písemným vyhotovením kupní smlouvy.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě, a není přístupná.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, skype, apod.) si kupující hradí sám. Prodávající používá u telekomunikačních služeb běžnou výši tarifů.

Kupující má možnost u prodávajícícho objednávat následujícími způsoby:

- prostřednictvím elektronického obchodu na www.zapper-centrum.cz

- elektronickou poštou na adrese objednavky < zavináč > zapper-centrum.cz

- osobně v provozovnách prodávajícího

- telefonicky na telefonním čísle +420 606 909 540, +420 608 512 848.

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod.

Pro přístroje typu frekveční generátor zákazník výslovně souhlasí s nahráním softwaru odbornou firmou (software není vlastnictvím ERI Medical s.r.o. ani společnosti Z-technology s.r.o. ani společnosti Loopers s.r.o. ani žádné společnosti ostatních výrobců) poskytnuté majitelem webových stránek www.electroherbalism.com do zakoupeného přístroje (FRQ generátoru Super Ravo Zapper, Plazmového generátoru RPZ15, ElZapp, Quantum Harmony a Fscan). Pokud si zákazník nepřeje nahrání tohoto software, uvede tuto skutečnost při odeslání objednávky.

 1. Cena zboží a platební podmínky

Uvedené ceny na internetovém obchodu jsou smluvní. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, poštovné, apod.

Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v sídle nebo pobočkách společnosti uvedených výše
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím při objednávce (při zvoleném dopravci GLS s.r.o. a Česká Pošta s.p. - hotovost v tomto případě přebírá od kupujícícho dopravce)
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícícho
 • bezhotovostně prostřednictvím platebních či jiných systémů třetích osob (PayPal)

Na pobočkách společnosti ERI Medical s.r.o. není možná platba pomocí platebních karet.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do čtrnácti (14) dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby převodem na účet je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, variabilní symbol určuje prodávající. V případě bezhotovostní platby je povinnost kupujícího uhradit kupní cenu splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na adresu elektronické pošty kupujícího, případně doručí vytištěnou, společně s dodaným zbožím.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Účtenka se evidovat nemusí, pokud kupující zvolil způsob platby převodem na účet.

 1. Doprava a dodání zboží

Uvedené podmínky platí pouze pro dodání zboží v rámci České a Slovenské republiky.

Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Zásilky nad 10 000,- Kč jsou odesílány zdarma.

Prodávající na svém internetovém obchodě nabízí tyto možnosti dopravy:

Kurýrní služba GLS s.r.o. (dále jen „kurýr“).

 • Kupující obdrží balík následujícíc pracovní den od odeslání. Dodání kurýrem bývá mezi 8 – 17 hodinou.
 • Došlou objednávku prodávající běžně zasílá následující pracovní den od obdržení objednávky, dle stavu skladu.
 • Stav skladu se může lišit od toho co je uvedeno v eshopu.
 • Poplatek za dodávku kurýrem max 150,-Kč. Poplatek za dodávku na Slovensko max 250,- Kč.

Česká pošta s.p. (dále jen „ Česká pošta“).

 • Doručení zásilky Českou poštou zpravidla trvá 3-5 dní a nedoporučuje se v případě objednávky přístrojů.
 • Poplatek za dodávku Českou poštou 200,-Kč.

Osobní dodání technikem společnosti ERI Medical s.r.o.

 • Doručení zásilky je mezi kupujícím a prodávajícím sjednáno individuálně.
 • Poplatek za osobní doručení se pohybuje v rozmezí 0,- až 5 000,- Kč.

Aktuální ceny dopravy jsou uvedeny v objednávkovém formuláři na internetovém obchodě.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Prodávající může odmítnout zvolený způsob dopravy, pokud by přepravní podmínky nebo okolnosti nebyly v souladu s podmínkami uvedenými na zboží. V takovém případě sdělí prodávající kupujícímu navrhovaný vhodný způsob přepravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím náhrady nákladů za uskladnění, nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Náhradu nákladů je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny v případě odstoupení od kupní smlouvy.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce (kurýrní služba GLS s.r.o., Česká pošta s.p.) je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen, a na případnou reklamaci ohledně porušení obalu nebude brán zřetel.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@zapper-centrum.cz, nebo telefonicky na +420 606 909 540, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

       8. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s § 1829 odst. 1 OZ, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů.

Uvedená lhůta běží ode dne:

 • převzetí zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (odlišnou od dopravce);
 • převzetí poslední dodávky zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (odlišnou od dopravce), je-li předmětem několik druhů zboží nebo dodání několika částí; nebo
 • převzetí první dodávky zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (odlišnou od dopravce), je-li předmětem pravidelná opakovaná dodávky zboží.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo při objednávce

Při uplatnění práva odstoupení od kupní smlouvy musí kupující o svém odstoupení písemně informovat prodávajícího (doručovací adresa: ERI Medical s.r.o., Na Petřinách, Praha 6 162 00, e-mailová adresa: info@zapper-centrum.cz) formou jednostranného právního jednání, a to odesláním emailu z elektronické adresy kupujícího na adresu info@zapper-centrum.cz s následujícím textem: „Odstupuji tímto jednostranně od kupní smlouvy č.... uzavřené na základě objednávky č.....ze dne.... a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží." s uvedením data, celého jména a adresy kupujícího.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Prodávající vystaví kupujícímu bez zbytečného odkladu v písemné podobě potvrzení o přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy a bude kupujícího kontaktovat za účelem potvrzení dalšího postupu.

Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Vrácení přijatých peněženích prostředků provede prodávající stejným způsobem, který kupující použil pro provedení počáteční transakce; jiným způsobem provede prodávající vrácení jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Kupující se zavazuje, že zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašle prodávajícímu zpět nebo ho předá na adrese: ERI Medical s.r.o., pobočka Praha: Na Petřinách 1945/55 (3. patro), Praha 6, 162 00.

Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím čtrnácti (14) dnů.

Kupující ponese náklady spojené s vrácením zboží.

Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Pokud bude vrácené zboží v rozporu s předchozí větou poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Zboží kupující vrátí úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku

Kupující bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 OZ nelze od kupní smlouvy odstoupit.

Právo odstoupit od kupní smlouvy nelze uplatnit v případě uzavření Kupní smlouvy na produkt, který je potravinářským výrobkem nebo potravinovým doplňkem, pokud bylo zapečetěné balení produktu po dodání otevřeno.

Jsou-li spolu se zbožím poskytovány prodávajícímu dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k využití práva kupujícího odstoupit od smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnosti. V takovém případě je kupující povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i všechny dárky, které mu byly v souvislosti se smlouvou poskytnuty.

 1. Jakost při převzetí, odpovědnost za vady a servis

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2158 a násl. OZ).

Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné; se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá; zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy; je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, zejména pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

V případě, že zboží nemá vlastnosti stanoveného výše, má kupující právo požadovat, aby prodávající bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď bezplatnou opravou zboží, nebo dodáním nového zboží bez vad, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Právo na dodání nového zboží má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad; v takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit. Není-li uvedený postup možný nebo neuplatní-li jej kupující, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží; právo na přiměřenou slevu má kupující i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže. Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvacetičtyř (24) měsíců od jeho převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle kupní smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určeného v objednávce.

Právo z vadného plnění kupujícím nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží o jejích vadách věděl nebo je sám způsobil. Práva z vadného plnění nelze uplatnit též za následujících okolností:

 • je-li na výrobku, jeho obalu nebo v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty;
 • vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba před dnem uplatnění reklamace;
 • vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem;
 • vada vznikla nevhodnou manipulací se zbožím nebo zanedbáním péče o zboží;
 • vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží; nebo
 • zboží bylo poškozeno živly.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující bez zbytečného odkladu po zjištění vad u prodávajícího na adrese: ERI Medical s.r.o., Na Petřinách 1945/55 (3. patro), Praha 6, 162 00 nebo elektronickou poštou na adrese: info@zapper-centrum.cz. Při zaslání reklamovaného zboží vyplní kupující reklamační list, v podobě dostupné na webové stránce, a řádně vyplněný a podepsaný reklamační protokol zašle společně s reklamovaným zbožím a kopií dokladu o koupi zboží běžným způsobem na adresu prodávajícího výše. V případě oprávněné reklamace zboží vzniká prodávajícímu povinnost nahradit kupujícímu účelně vynaložené náklady na dopravu reklamovaného zboží k prodávajícímu.

Prodávající zašle kupujícímu písemné potvrzení o uplatnění reklamace bezprostředně po jejím uplatnění na elektronickou adresu kupujícího s uvedením, doby a předmětu reklamace a požadovaného způsobu vyřízení reklamace. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. O vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího elektronickou poštou na elektronické adrese kupujícího a případně také telefonicky. Reklamační protokol bude kupujícímu dodán nejpozději ve lhůtě stanovené obecně závaznými právními předpisy pro vyřízení reklamace, a to nejčastěji společně se zbožím, jež bylo předmětem reklamace, a s uvedením data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a celkové době trvání reklamace. V případě, že v rámci reklamačního procesu není kupujícímu zasíláno žádné zboží, bude kupujícímu zaslán reklamační protokol elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího.

V případě, že je kupujícímu dodána nekompletní objednávka, je kupující povinen ihned informovat prodávajícího. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější reklamace nebude uznána. Reklamaci nekompletní zásilky lze uplatnit elektronickou poštou na adrese objednavky@zapper-centrum.cz nebo telefonicky u prodávajícího.

 1. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Rozhodné právo a příslušnost soudu: Práva a povinnosti plynoucí nebo související s kupní smlouvou, včetně mimosmluvní odpovědnosti, se řídí českým právním řádem. Příslušným pro řešení případných sporů je soud určený podle obecně závazných právních předpisů. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů

Mimosoudní vyřizování stížností: Stížnosti kupujícího nepodléhají zvláštnímu mimosoudnímu přezkumu nebo jinému způsobu řešení sporů.

Oddělitelnost a forma: Je-li některé ustanovení kupní smlouvy nebo obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho (1) ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Změna okolností: Obě smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolnosti, a ustanovení § 1765 odst. 1 a 1766 OZ se nepoužije.

Neúměrné krácení: Kupující prohlašuje, že si je vědom skutečné hodnoty poskytnutého plnění a bezvýhradně souhlasí se sjednanou cenou plnění.

V pochybnostech rozhodují záznamy prodávajícího: Při pochybnostech o tom, zda bylo zboží dodáno nebo zda byl jiný úkon (volání, odeslání elektronické či faxové zprávy, výzva, upomínka, apod.) proveden, je rozhodující výpis ze systému prodávajícího nebo příslušného dodavatele služeb prodávajícího.

Platnost dosavadních smluvních vztahů: Znění obchodních podmínek může prodávající měnit, doplňovat či rušit. Veškeré právní vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím před nabytím účinnosti těchto obchodních podmínek zůstávají i nadále v platnosti, považují se ve svém souhrnu za kupní smlouvu a řídí se obchodními podmínkami v příslušném znění.

Výslovné přijetí: Kupující tímto výslovně přijímá ustanovení obchodních podmínek.

Přijetí obchodních podmínek: Pro prodávajícího je rozhodující celý a úplný obsah případné kupní smlouvy a odsouhlasení obchodních podmínek kupujícím je předpokladem uzavření kupní smlouvy. Tímto není vyloučena možnost prodávajícího uzavřít s kupujícím kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Prohlášení kupujícího k obchodním podmínkám: Kupující tímto prohlašuje, že se plně seznámil s obsahem obchodních podmínek a s významem jednotlivých ujednání před podáním objednávky, a že veškerá ujednání obchodních podmínek jsou pro kupujícího jasná, srozumitelná, přehledná a čitelná bez zvláštních obtíží či omezení, a že mu byla sdělena srozumitelným a jasným způsobem.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 5. 11. 2021 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

 

ERI Medical s.r.o. je registrovanou společností u Úřadu pro ochranu osobních údajů.